Az akadálymentes honlap a:

A Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült:
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.
Az akadálymentes honlap a:

A Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült:
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.

Aktuális híreink:

(Feltöltve: 2015.11.19.)


(Feltöltve: 2015.11.19.)
M E G H Í V Ó

 

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. november 23-án (hétfő) 15.00 órakor

testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom és pontos megjelenésére feltétlenül, számítok.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme.


Napirendi pontok:

1.) Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé

Előadó: Tantó Csaba polgármester

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

                   Előadó: Tantó Csaba polgármester

3.) Lakásbérleti szerződések bérleti díjának megtárgyalása

                   Előadó: Tantó Csaba polgármester

4.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

                   Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző

5.) Domonyvölgy Üdülőszövetkezet által létesített ivóvízhálózat átadásának megtárgyalása

                   Előadó: Tantó Csaba polgármester

6.) Egyebek

                   Előadó: Tantó Csaba polgármester


Domony, 2015. november 18.

Tantó Csaba s. k.

polgármester


(Feltöltve: 2015.11.04.)Közétkeztetési pályázati felhívás

Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. november 03. napján megtartott ülésén az 57/2015. (XI.03) számú határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás további, folyamatos biztosításacéljából pályázatot ír ki.

1. A pályázat tárgya:

A pályázó a saját vagy bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve az elkészített adagokat a pályáztató ételkiosztó helyére Domony község területén két intézménybe 2016. január 05. napjától 2017. január 05. napjáig tartó időszakra munkanapokon szállítja.

 A gyermekétkeztetési feladatainak ellátására (kb. 150 fő) irányuló vállalkozási szerződés. A szociális étkeztetésben résztvevők (kb. 10 fő) részére két menü lehetőséggel. A pályázati felhívás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a domony.hu honlapon. A szerződés időtartama: 2016. január 05. napjától 2017. január 05. napjáig tartó határozott időtartam. (meghosszabbítható)

Ételkiosztás helyszínei:

Óvoda: 2182 Domony, Fő út 98.

Általános Iskola: 2182 Domony, Fő út 95-97.

Szociális étkezést igénybevevők részére Óvoda: 2182 Domony, Fő út 98. illetve mozgásában akadályozott személy esetében a szociális étkezést igénybe vevő lakóhelye.

Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Domony község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2182 Domony, Fő út 98.

Ajánlatkérő telefon/fax száma tel.: Tel: 28/576-540 Fax:28/576-541

Ajánlatkérő e-mail címe: dompol1@invitel.hu 

2.A pályázat tárgyát képező szolgáltatás adatai:

Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama: (amely kölcsönös megelégedettség esetén meghosszabbítható)

2016. január 05.-től 2017. január 05. (munkanapokon)

Domony Község Önkormányzata

Szociális étkeztetés:) 569 913-1

Óvoda (3x étkezés) 562 912-1

Iskola (3 x étkezés) 562 913-1

Iskola (3 x étkezés) 562913-1

Önkormányzat szociális étkeztetés) 569 912-2

Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

3. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

 A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek.

Tartalmazniuk kell:

• az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím  stb.),

• cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét,  elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot,

• az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az  adóhatóság felé fennálló 30 napon belüli és azt meghaladó adótartozása  (nullás adóigazolás), vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív  adóslistán szerepel,

• ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt  feltételeket,

• a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása,  szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata

• kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása

• az ellátást biztosítandó, legalább az ajánlatnak megfelelő szabad kapacitással rendelkező, pályázó által üzemeltetett főzőkonyha működési engedélyének csatolása

• a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (referencia)

• 1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének igazolását

• a pályázat tárgyát képező szolgáltatás ellátására vonatkozó költségvetési  tervet

• minta étlapot

• a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként

Nettó Ft/fő/nap, Bruttó Ft/fő/nap

Óvodai 3x étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

Iskolai étkeztetés 3x (tízórai, ebéd, uzsonna)

Szociális étkezés 1x ebéd

4. Finanszírozási feltételek:

 • Pályáztató az ellenértéket utólag, havonta benyújtható számla ellenében a pályáztató által igazolt teljesítést követő 10 napon belül átutalással teljesíti.

• Pályáztató előleget nem fizet

5. A pályázat benyújtása:

 Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban postai úton vagy személyesen kell benyújtani Domony község Önkormányzata címére 2182 Domony, Fő út 98.

A borítékon kérjük feltüntetni jelen pályázati felhívás iktatási számát (1283/2015.) valamint a következőket: „Pályázat: Közétkeztetésre”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. december 04. 16.00 óra. Hiánypótlásra minden pályázónak egy alkalommal van lehetősége. Az ajánlattétel nyelve: magyar.

6. A pályázat bontása és elbírálása:

 A beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat kizárólag a Polgármester bonthatja fel. A pályázatok elbírálására a benyújtást követő soron következő ülésén kerül sor. Domony község Önkormányzat Képviselő-testülete az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó (legalacsonyabb ár, minőségi garancia-vállalás, 30 napos fizetési határidő, teljesítési garancia, referenciák) pályázóval köt megállapodást.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

Domony község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető: Tantó Csaba polgármester tel: 06-30-257 22 27; 06-28-576-540 számon.


Domony, 2015. november 03.


Tantó Csaba

Polgármester